Zpět na produktový katalog

Obchodní podmínky

1 Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v elektronickém internetovém obchodě shop.plastkon.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran, kterými jsou:
  1. prodávající, kterým je společnost BizBox Customer Services, s.r.o., IČO 293 76 823, se sídlem U Vodárny 2a, 616 00 Brno, Česká republika (podrobně v sekci Kontaktujte nás), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 76821,
  2. kupující a
  3. výrobce produktů Plastkon, jímž je společnost Plastkon product s.r.o., IČO 633 21 289, se sídlem Hlavní 147, 790 84 Mikulovice, Česká republika (podrobně v sekci Kontaktujte nás), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 8269, níže též „technický partner“.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Spotřebitelský zákon). Pro spotřebitele z jiných zemí než České republiky se řídí právní vztahy neupravené obchodními podmínkami dále subsidiárně příslušnou právní úpravou na ochranu spotřebitele v zemi původu spotřebitele.
 3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami pouze zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).

2 Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující/spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující/nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva, je-li kupujícím spotřebitel   návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky elektronického obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 6. Kupní smlouva, není-li kupujícím spotřebitel   návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 7. Technický partner je podnikatel odpovědný za kvalitu a vady prodávaných výrobků, který je smluvně odpovědný dodavateli za vyřízení jednotlivých případů reklamace vad zboží a vrácení zboží v zákonné lhůtě při odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku. Tímto partnerem je výrobce produktů Plastkon, za kterého může v zastoupení jednat dodavatel.

3 Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s podmínkami vrácení zboží, se způsobem provádění reklamace, s podmínkami ochrany osobních údajů a podmínkami využití technologie „cookies“ na  tomto elektronickém obchodu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v jazyce českém pro spotřebitele z České a Slovenské republiky, v jazyce německém pro spotřebitele z Rakouské republiky, Spolkové republiky Německo a Švýcarské konfederace, v jazyce francouzském pro spotřebitele z Belgického království a Velkovévodství lucemburského, v jazyce anglickém pro spotřebitele ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska a pro kupující/nikoli spotřebitele, a v jazyce polském pro spotřebitele z Polské republiky. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 3. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám s výjimkou technického partnera. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách tohoto internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá, a nejsou hrazeny dodavatelem.
 6. Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce a těchto podmínkách.
 7. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad, která slouží současně jako dodací list, není-li současně doručován protokol o doručení zásilky ze strany přepravce zboží. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce nebo při osobním odběru u logistických partnerů (odběrových míst).

4 Informace

 1. Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny v tomto internetovém obchodu v sekci Kontaktujte nás.
 2. V rámci tohoto internetového obchodu je využívána technologie „cookies“, více informací o sbíraných informacích naleznete v části nazvané „Technologie cookies“, jejíž text je rovněž součástí obchodních podmínek.
 3. V rámci tohoto internetového obchodu jsou dále zpracovávány některé osobní údaje kupujících, více informací o způsobu správy a přístupu k těmto osobním údajům viz část „Ochrana osobních údajů“, jejíž text je rovněž součástí obchodních podmínek.
 4. Přepravním společnostem a společnostem zajišťujícím autorizaci platebních nástrojů je předáváno minimum informací nezbytných pro zajištění autorizace platby a doručení objednávky.

5 Objednávka

 1. Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně.
 2. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícímu pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky, předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.
 3. Po odeslání objednávky Vám bude zasláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky bude předána informace logistickému partnerovi pro účely zajištění doručení zboží ve Vaší objednávce na Vámi udanou adresu.

6 Zrušení objednávky ze strany kupujícího

 1. Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“) kupujícím a jejím doručením prodávajícímu s následným potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).
 2. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit prostřednictvím kontaktního formuláře bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku a příslušné evropské směrnice upravující toto právo (viz níže).
 3. Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Zákazník souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na zákazníkem uvedené doručovací adrese, a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně odebrané.
 4. Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže).
 5. Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.
 6. Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží, a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.
 7. Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
  1. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).
  2. V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

7 Cena zboží

 1. Všechny ceny zboží v tomto internetovém obchodě jsou uvedeny s koncovou cenou DPH pro Vaši zvolenou cílovou zemi (region), včetně příp. dalších poplatků (např. poplatek z obalů, recyklační poplatek apod., jsou-li tyto poplatky zákonem předepsány). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 2. V nabízené ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na přepravu a doručení zboží a dále náklady na administrativní zajištění úhrady zboží prostřednictvím tzv. dobírky v zemích, kde je tato služba nabízena.
 3. Při prodeji kupujícím ze Švýcarské konfederace je navíc k ceně objednávky připočteno příslušné clo a lokální daň za účelem zajištění úhrady těchto poplatků při vstupu zboží na území Švýcarské konfederace, příslušnou úhradu cla a daně zajistí přepravní společnost tak, aby kupující již nakupoval zboží na vnitrostátním trhu.
 4. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 5. Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

8 Způsob platby

 1. Bankovním převodem – internetový obchod Vám poskytne platební informace pro zajištění zaplacení Vaší objednávky, na které můžete provést do 7 dnů platbu. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje, jak je výše uvedeno v kapitole „Zrušení objednávky kupujícím“. Tato platební metoda je nabízena v České a Slovenské republice.
 2. Platební kartou – platba v internetovém obchodě probíhá online, přičemž zboží bude odesláno ihned po dokončení platebního procesu a potvrzení autorizace Vaší platební karty.
 3. Sofortüberweisung – platba v internetovém obchodě probíhá online autorizací platby ve Vaší bance, zboží bude odesláno ihned po dokončení platebního procesu a potvrzení autorizace Vaší platební karty. Tato platební metoda je nabízena v Rakouské republice, Spolkové republice Německo a Švýcarské konfederaci.
 4. Dobírkou – zboží je odesláno kurýrní službou, přepravní poštou nebo doručeno na odběrové místo, kde bude vydáno po uhrazení ceny objednávky z Vaší strany. Tato platební metoda je nabízena jen v České a Slovenské republice.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku provedenou bankovním převodem z důvodu nadměrné rezervace produktů v otevřených objednávkách nebo z důvodu pochybností o platební morálce kupujícího. Analogicky si prodávající vyhrazuje právo na základě předchozí zkušenosti s kupujícím neumožnit nákup s platební metodou bankovní převod nebo dobírka. Pokud přesto dojde k poukázání platby na účet dodavatele, bude celá uhrazená částka kupujícímu vrácena.

9 Převzetí zboží a cena dopravy

 1. Veškeré podmínky nad rámec této kapitoly týkající se doručení zboží a ceny za tuto službu vč. možností osobního odběru na odběrových místech jsou popsány v dokumentu Dodací podmínky, jehož text je součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.
 3. Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizováním reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména z přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.
 4. Expedice zboží probíhá zpravidla do dvou až čtyř pracovních dnů od provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na zákazníkem uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně odebrané.

10 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a postup k uplatnění tohoto práva je uveden v samostatné části označené „Vrácení zboží“, jejíž text je rovněž součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Pokud není zboží doručeno ve lhůtě 30 dní, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení celé zaplacené částky.

11 Reklamační řád

 1. Reklamace vad v záruční době (a uplatnění reklamace) provádí kupující u technického partnera.
 2. V případě, že technický partner neodpovídá na komunikaci s kupujícím déle než 10 pracovních dní, má kupující právo pokračovat v komunikaci přímo s dodavatelem.
 3. Podrobnosti k uplatnění reklamace vad v záruční době a způsob vyřízení reklamace je popsán v části Reklamace, jejíž text je součástí těchto obchodních podmínek.
 4. Kupující/spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v případě, že se nepodaří spor mezi stranami urovnat přímo. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

12 Příplatkové služby

 1. Změna fakturačních údajů na již vystavené faktuře z fyzické osoby na právnickou osobu je zpoplatněna částkou 300 Kč bez DPH.

13 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
 3. V případě, že jste nakupovali v tomto elektronickém internetovém obchodě v minulosti a chcete znát Obchodní podmínky platné v době Vaší objednávky, kontaktujte nás, a my Vám je zašleme.